×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


İşimin Enerjisi

Kojenerasyon

Kojenerasyon & Trijenerasyon ile ilgili broşürümüze ulaşmak için tıklayınız.

Kojenerasyon ve Trijenerasyon nedir, neye yarar, işletmenize ne kadar tasarruf sağlar?


Kojenerasyon Nedir?
Kojenerasyon, elektrik ve ısı enerjisinin eşzamanlı üretildiği sistemdir. Elektrik ve ısı enerjisinin tüketildiği yerde üretilmesini sağlayan bu sistem, elektrik üretilirken ortaya çıkan ısıl enerjiyi sisteme geri kazandırır ve enerji tasarrufu sağlar. Ayrıca tüketim noktasında üretim yapılmasıyla enerji iletilirken oluşan kayıplar da en aza indirilir. Böylece tek bir sistemle elektrik üretilebilir, binalar ısıtılabilir, sıcak su ihtiyacı karşılanabilir. Kojenerasyon ile üretilen termal enerji, endüstriyel tesislerde ve hizmet sektöründe ısının kullanıldığı başka yerlerde de (buhar, kızgın yağ vb.) değerlendirilebilir. Kojenerasyonun bir başka ismi de ‘bileşik ısı-güç üretim’ teknolojisidir. Kojenerasyon kelimesi; İngilizce ‘co-generation’ kelimesinden dilimize girmiştir. İhtiyaç duyulan elektrik ve ısınma enerjisinin tek bir kaynaktan üretilmesi anlamına gelir. Peki Kojenerasyon işletmenize ne tür faydalar sağlar?


Kojenerasyon Sistemlerinin Faydaları Nelerdir?
Elektrik ve ısı enerjisi, üretildiği merkezlerden tüketileceği yerlere ulaşana kadar kayba uğrar. Kojenerasyon sistemleri ise elektrik ve ısıyı tüketildiği yerde üreterek, iletim ve dağıtım kayıplarının minimuma indirilmesini sağlar. Dağıtım ve iletim sistemlerinde enerji kaybını önlemekle kalmaz, aynı zamanda iletim ve dağıtım sistemlerinde gerek duyulan ilave yatırım ihtiyacını da ortadan kaldırır. Dahası, kojenerasyon sistemleri atık ısının kullanılabilir enerjiye dönüştürülmesini sağladığı için, yüksek verimlerde üretim yapılmasını mümkün kılar.

Kojenerasyon aynı zamanda, elektrik ve ısı ihtiyacını tek kaynaktan (doğal gaz) karşılayarak enerjinin verimli ve yüksek tasarruflu kullanılmasını sağlar. Hem tesislerin karbon ayak izini azaltarak çevre kirliliğini önlemeye yarar, hem de tesislerin enerji tedarikinde dışa bağımlılığını azaltır. Dünyamızda enerji üretimi için kullanılan fosil yakıtlar her geçen gün daha da pahalılaşıyor. Kojenerasyon sistemleri, enerjinin azami verimde kullanılmasını sağlayarak hem tasarruf sağlar hem de çevreye katkıda bulunur.

Kojenerasyondan farklı olarak sistemlere soğutma ünitesi eklendiğinde buna Trijenerasyon denir. Kısacası, üretilen ısının dönüştürülerek soğutma ihtiyaçları için de kullanılmasıdır.


Trijenerasyon Nedir?
Trijenerasyon, ısı ve elektrik üretimi sağlayan kojenerasyon sistemine ek olarak ‘soğutma’ faydasının sağlanmasıdır. Trijenerasyon sistemleri, tesislerde elektrik ve ısı enerjisi ürettiği gibi ayrıca soğutma sistemleri için soğuk su üretir. Bir başka deyişle Trijenerasyon, tek bir enerji kaynağından yararlanılarak elektrik, ısıtma ve soğutma enerjilerinin eş zamanlı üretimidir. Trijenerasyon sistemleri mevsimsel veya sürekli soğutma ihtiyacı olan işletmelere uygulanarak tasarruf ve yüksek enerji verimliliği sağlar.

Kojenerasyon ünitesi bir alternatör ile donatılmış ve doğal gaz ile çalışan bir gaz motorundan oluşur. Bu motor elektrik üretirken aynı zamanda ısı salar. Bu ısının geri kazanımı ile kojenerasyon sistemi tamamlanmış olur. Trijenerasyon sistemi ise, birleşik ısı ve güç sistemine (Kojenerasyon), termal enerjinin soğurmalı ısı kazanım sistemi eklenmesiyle oluşur. Termal enerji kısmen ısıtma sisteminde geri kazandırılır, kalanı ise soğurmalı soğutma sistemi tarafından soğutma sisteme aktarılır. Soğurmalı soğutma sistemi enerji kaynağı olarak elektrik yerine atık ısıyı kullanır. Böylece işletmeniz tüm enerji giderlerinden tasarruf sağlar.


Kojenerasyon ve Trijenerasyon Ne Kadar Tasarruf Sağlar?
Sadece elektrik üreten gaz türbin ve motorları, kullandığı yakıtın ancak % 40 ila % 45 kadarını elektriğe çevirir ve büyük bir enerjinin atık ısı olarak kaybına sebep olur. Kojenerasyon sistemleri, bu atık ısıyı kullanarak enerji tüketiminde % 30-40 arasında tasarruf sağlar. Yani sadece elektrik üreten bir gaz türbini veya gaz motoru, yakıt girdisinin sadece % 40 - 45 kadarını elektriğe çevirirken, kojenerasyon sistemlerinde verim % 80 - 90’lara ulaşır. Trijenerasyon sistemlerinde ise verim % 95’lere ulaşmaktadır.


Kojenerasyon ve Trijenerasyon Sistemlerinde Kullanılan Yakıtlar Nelerdir?
 • Fosil Yakıtlar: Doğal gaz, LPG, LNG
 • Yenilenebilir Yakıtlar: Biyogaz, Biyodizel, Biyokütle
 • Atık ısı
 • Katı atıklar
 • Jeotermal enerji
2012 Avrupa Merkez Bankası'nın verilerine göre, doğal gaz % 49,5 pay ile kojenerasyon ve trijenerasyon sistemlerinde en çok kullanılan yakıttır.


Kojenerasyon Santrallerinde Hangi Ekipmanlar Kullanılır?
Enerjisa’nın kojenerasyon ve trijenerasyon santrallerinde temin edip kurulumunu üstlendiği birçok ekipman kullanılır. Bu ekipmanlar aşağıdaki gibidir.
 • Gaz Türbini / Buhar Türbini / İçten Yanmalı Motor
 • Jeneratör /Alternatör
 • Atık Isı Geri Kazanım Ünitesi
 • Soğurmalı Soğutma Sistemi
Peki işletmeniz kojenerasyon ve trijenerasyon kullanımına uygun mu?


Kojenerasyon Sistemleri Nerelerde, Hangi Sektörlerde Kullanılır?
Kojenerasyon ve Trijenerasyon sistemleri; buhar, sıcak su, sıcak gazlar/hava, v.b. gibi ısıtma ve soğutmaya sürekli ihtiyaç duyan sanayi tesislerine uygulanabilir. Kojenerasyon teknolojisinin en verimli olduğu sektörler, elektrik ve ısı tüketiminin yüksek miktarda, gün içinde dengeli ve sürekli olduğu imalat sanayi ve hizmet sektörleridir. Kojenerasyon ve trijenerasyon sistemleri özellikle, 7/24 hizmet veren hastaneler için de değerli bir yatırımdır. Hastane ve otellerin ısıtma, soğutma ve elektrik enerji tüketimini kesintisiz bir şekilde sürdürmesi büyük önem taşır. Bu yüzden kojenerasyon ve trijenerasyon sistemleri hastanelerin enerji maliyetinde büyük avantaj, tasarruf ve verim sağlar.
Kojenerasyon ve Trijenerasyon sistemleri;
 • Tekstil sektörü
 • Gıda sektörü,
 • Plastik ve ambalaj sektörleri
 • Kâğıt endüstrilerinde,
 • Hastane,
 • Otel,
 • Okul,
 • Alışveriş Merkezleri,
 • Havaalanı ve Havacılık hizmet binalarında kullanılır.
Diyelim ki sektörünüz bu sistemleri kullanmaya elverişli, peki sağlayacağınız faydalar neler olacak?


Kojenerasyon ve Trijenerasyon Sistemlerinin Avantajları Nelerdir?
 1. Enerjiyi, kullanıldığı yerde üreterek enerji verimliliğini artırır.

 2. Kojenerasyon, geleneksel (ayrık) elektrik santrallerine ve kazanlara göre elektrik ve ısı üretiminde % 35-40 verim artışı sağlar.

 3. Klasik sistemlerde atmosfere salınan atık ısı, geri kazanılarak kullanıldığı için CO2 emisyonunu azaltır. Dolayısıyla tesislerin karbon ayak izini azaltarak çevre dostu bir yaklaşım sağlar.

 4. Kojenerasyon elektrik ve ısıtma maliyetlerinden tasarruf sağlar.

 5. Kojenerasyon sistemlerinde kullanılan ekipmanların ömrü uzun ve bakım maliyetleri düşüktür.

 6. Kojenerasyon sistemi kuran işletmelerin toplam enerji giderleri azalır. Kojenerasyon dönüşümü nihai ürün veya hizmet kalitesinde bir aksama olmadan gerçekleşir.

 7. Azalan enerji maliyetleri ile tesisin/işletmenin rekabet gücü artar.

 8. Kojenerasyon ve Trijenerasyon sistemleri enerji temininde güvence verir, kesinti ve aksamalara karşı korur. Enerji devamlılığına ve enerji kalitesinin artmasına sebep olur.

 9. Sistemdeki parça sayısının azlığı sebebiyle gürültü ve ses kirliliği yapmaz.

 10. Kojenerasyon ve Trijenerasyon sistemlerinin işletme maliyeti düşüktür. Kojenerasyon ve Trijenerasyon sistemleri enerji devamlılığı sayesinde kısa sürede yatırım maliyetlerini geri öder. Kısacası karlı bir yatırımdır.


Kojenerasyon ya da Trijenerasyon sistemini kurulumuna karar verdiğinizde Enerjisa’nın sırasıyla atacağı adımlar aşağıdaki gibidir.


7 Adımda Kojenerasyon-Trijenerasyon Kurulumu
1. Tüketim Analizi
Müşterinin elektrik faturaları ile doğal gaz faturaları temin edilir ve analizi yapılır. Bu faturalarda müşterinin geçmişe dönük saatlik tüketim verileri detaylıca analiz edilir. Yasal düzenlemeler, tabi olduğu yönetmelik, teknolojik uygunluk ve diğer kriterler bu analizde değerlendirilir. Enerjisa; geçmiş tüketim verileri eksiksiz sağlandığında, doğru sistem boyutlandırması sorumluluğunu üstlenir. ‘Teorik tasarım ve iş modeline uygunluk değerlendirmesi’ bu aşamada yapılır.

2. Saha Analizi
Enerjisa ekipleri tesisi ziyaret eder ve detaylı saha analizi yapar. Elektriksel ve mekanik altyapı uygunluğu, alan ve mekân uygunluğu, kojenerasyon sistemleri için hangi teknoloji ve ekipmanın seçileceği, halihazırdaki sistemle kojenerayon siteminin entegrasyonunun nasıl sağlanacağı, doğal gaz altyapısı incelenir.

3. Yatırım Analizi
Yatırım ve maliyetlerin geri dönüşü hesaplanarak, yatırım süresi belirlenir. Maliyet öngörüleri, geri ödeme planı oluşturulması ve geri ödeme mekanizması bu aşamada kurgulanır.

4. Sözleşme İmza Süreci
Enerjisa ile müşteri arasında uzun vadeli bir sözleşme imzalanır. Müşteri ve Enerjisa’nın taahhütleri detaylıca belirlenir.

5. Tedarik ve Mühendislik Tasarımı
Ekipmanın seçimi yapılır ve tedarik şekli belirlenir, projenin mühendislik tasarımı hazırlanır. Mevcut sistemi kojenerasyon sistemine entegre etmek için projelendirme başlatılır.

6. Kurulum ve Devreye Alma
Enerjisa’nın uzman iş gücü kurulum, montaj ve sistemi devreye alma çalışmalarını başlatır. Sözleşme boyunca işletme sorumluluğu Enerjisa’ya aittir. TEDAŞ geçici kabulünün yaptırılarak sistemin devreye sokulması Enerjisa’nın sorumluluğundadır.

7. Raporlama, Takip ve Bakım: Sürekli Performans Garantisi
Ek ücret talep edilmeksizin ve tamamen şeffaf olarak, tüm raporlama, sistem takibi ve bakım Enerjisa tarafından üstlenilir. Fayda analizi ve aylık raporlamalar sayesinde müşteriler, kojenerasyon ya da trijenerasyon sistemlerinin faydaları ve tasarruf oranları hakkında düzenli bilgilendirilir.


Bu sistemlerin kurulumu işletmenize birden çok alanda fayda sağlayacaktır.


Neden Kojenerasyon - Trijenerasyon Sistemi Kurmalısınız?
Kojenerasyon veya trijenerasyon santrallerinin birçok önemli getirisi vardır. Bu sistemlerin birincil katkısı ısıtma, soğutma ve elektrik üretimi yapmak için daha az enerji (yakıt) harcamasıdır. Kojenerasyon veya trijenerasyon santralleri enerji kaybını minimuma indirir. Dolayısıyla ısıtma, soğutma ve elektriğin ayrı ayrı üretildiği ve ısı ve enerji kaybına neden olan geleneksel yöntemlere göre üretim maliyetleri azalır. Enerjinin üretildiği yerde tüketilmesini sağlayarak enerjinin iletilirken yaşadığı kayıplar önlenir. Kojenerasyon/trijenerasyon santraline sahip olan bir tesis/işletme, tüm enerji üretim sürecini kontrol ve takip edebilir.

Peki neden Enerjisa’yı tercih etmelisiniz?


Neden Enerjisa?
Enerjisa Kojenerasyon-Trijenerasyon uygulamaları, enerji tüketimini azaltırken işletmenin üretkenliğini de artırır ve sürdürülebilirliği teşvik eder. Kojenerasyon ve Trijenerasyon sistemleri ile hem enerji maliyetlerinde düşüş hem sera gazı salımlarını azaltarak çevreye katkı sağlanır. Enerjisa, sağladığı yenilikçi finansman yaklaşımıyla yatırımın finansal yükünü hafifletirken, sistemlerin kurulumunu olağan işletim faaliyetlerini aksatmadan gerçekleştirir.

Enerjisa;

 • Kurulacak sistemin yüksek verimde çalışmasını hedefler.
 • Yatırımın bir kısmını veya tamamını finanse eder.
 • Baştan sona projenin her aşamasını üstlenir.
 • Ön proje analizi, saha çalışması, detaylı proje tasarımı, tedarik, kurulum, TEDAŞ kabulü, proje yönetimi ve danışmanlık hizmetleri gibi kapsamlı hizmetler sunar.
 • Kojenerasyon-tijenerasyon sistemleri; müşterilerin hava kirliliğinin azalmasına katkıda bulunmasına, azaltılmış karbon emisyonları ile doğaya ve geleceğe hizmet etmelerine rehberlik eder.
 • Proje kapsamında teknik ve finansal riskleri üstlenir.


Enerjisa Kojenerasyon -Trijenerasyon Başarı Hikayeleri
1. Adana HiltonSA
Adana HiltonSA ve Enerjisa’nın yürüttüğü Kojenerasyon projesi 2018’de devreye alındı. İlk günden tasarruf etmeye başlayan proje sonucunda, Adana HiltonSA artık elektrik ve ısı enerjisini kendi üretiyor ve enerji tüketimini en verimli şekilde gerçekleştiriyor. Enerjisa her ay gerçekleşen tasarrufu ve enerji tüketimini raporlamaya devam ediyor. Örneğin Ağustos 2020’de Adana HiltonSA için kurulan kojenerasyon sistemi enerji faturasından % 50 tasarruf sağladı.

2. Sabancı Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi, Enerjisa iş birliği ile kojenerasyon dönüşümünü gerçekleştirdi. Sabancı Üniversitesi kojenerasyon sistemi ile hem elektrik hem de ısı enerjisi üretiyor. Proje sonucunda kampüsün enerji giderlerinde enerji kayıpları en aza indirildi. Kojenerasyon santralinden üretilen sıcak hava su ısıtma için kullanılıyor, böylece kampüsün enerji verimliliği artırılıyor ve tasarruf ediliyor.

‘‘Sabancı Üniversitesi olarak bilim ve teknolojideki öncülüğümüzü yeşil enerji kullanarak devam ettiriyoruz. Enerjisa ‘İşimin Enerjisi’ çözümleri, üniversitemizi enerji kullanımındaki öncülüğünü kuvvetlendiriyor, hızlandırıyor, kolaylaştırıyor.’’

Rasim Karas- Sabancı Üniversitesi Genel Sekreteri


Kojenerasyon -Trijenerasyon Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
1. Bir Kojenerasyon-Trijenerasyon sisteminde kurulabilecek maksimum güç nedir?
Maksimum kurulu güç, müşterinin sözleşme gücü ile sınırlıdır.
2. Şebeke elektrik kesintilerinden etkilenmeyecek miyim?
Kojenerasyonun tabi olduğu yönetmelik gereği, şebekedeki enerji kesintisiyle birlikte kojenerasyonun da devreden çıkması gerekebilmektedir. Şebekeden bağımsız çalışma, lisanssız elektrik üretim yönetmeliği gereği mümkün değildir.
3. Trijenerasyon kurulması durumunda kış mevsiminde de yüksek soğutma ihtiyacım olması gerekli mi?
Hayır, trijenerasyonda yaz ve kış dönemlerinde farklı işletme senaryoları mevcuttur. Kış mevsiminde tamamen ısıtma sağlanıp; yaz mevsiminde yüksek soğutma, düşük ısıtma sağlanabilir. Tüm sene boyunca dengeli ısıtma ve soğutma sağlanması da mümkündür. Enerjisa kojenerasyon çözümleri, müşterilerimizin ihtiyacına özel tasarım ve işletme seçenekleri sunar.
4. Bakım - işletme için uzman personele ihtiyaç duyacak mıyız?
Hayır. Sözleşme süresi boyunca, Enerjisa, bakım ve işletme için gerekli uzman personel desteğini sağlar.
5. Mevcut altyapı kaldırılacak mıdır?
Hayır. Kojenerasyon/trijenerasyon sistemleri işletmenin mevcut altyapısıyla entegre çalışır. Bu nedenle müşterinin mevcut ısıtma/soğutma altyapısına ilave bir işlem yapılmaz. Kısa süreli entegrasyon işlemleri dışında müşterinin enerjisinde bir kesilme veya son kullanım noktalarında bir tadilat işlemi yapılmaz.
Hemen Başvur
 • Lütfen ad soyad giriniz.
 • Geçersiz cep numarası.
 • Geçersiz Email adresi.
Talebiniz alınmıştır. En kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.
Teşekkürler.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. AYRINTILARI İNCELEYİN