Şirket Profili
MENU

Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş.

Şirket Profili
 • Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş. şirketi, çatı şirketi olan Enerjisa Enerji A.Ş.’nin devralma ve/veya sıfırdan geliştirme yoluyla enerji üretim projelerinin gerçekleştirilmesi, yenilenebilir enerji üretimi varlıklarının işletmesi, enerji ve doğal gaz toptan satış ve ticareti ve sair ürün ticareti, enerji yönetimi, dağıtık enerji sistemleri, enerji verimliliği, ve sair müşteri odaklı enerji hizmetlerinin mesken, ticaret, sanayi ve kamu sektörü müşterileri için sağlanması ve bu tür hizmetlerin geliştirilmesi de dâhil olmak üzere, müşteri çözümleri ve ilgili faaliyetler ile iştigal eden şirketlere iştirak edilmesi ve iştiraklerinin yönetilmesi, enerji sektöründe faaliyette bulunulması, sermayesi ve yönetimine katıldığı enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin, aynı yönetim ve davranış ilkelerine bağlı olarak, en verimli, rasyonel, karlı, günün şartlarına uygun ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ve lehte rekabet şartları yaratarak sevk ve idare edilmesi maksadıyla, 29 Aralık 2017 tarihinde kurulmuştur.

İletişim
 • Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş.

  Barbaros Mahallesi Begonya Sokak Nida Kule Ataşehir Batı Sitesi No:1/1 Ataşehir İstanbul

  Telefon: 0216 579 05 79

  Faks: 0216 579 05 30

KVKK Hk. Bilgilendirme
 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA

  AYDINLATMA METNİ

   

  1. Bilgilerin Korunması

  Şirketimiz Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş. (“Şirket”) kişisel verilerin korunmasına ve bu hususlarda Şirketimizle ilgili tüm kişilerin (müşteri, potansiyel müşteri, ziyaretçi, çalışan, çalışan adayı, yüklenici, danışman, her türlü mal ve hizmet tedarikçisi ve Şirketimizle ilişiği bulunan tüm gerçek kişiler) bilgilendirilmesine azami önem atfetmekte, mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirleri almakta ve düzenlemiş olduğu kişisel verilerin korunması politikaları doğrultusunda uygulanmasını sağlamaktadır. Şirketimiz; müşteriler için veri odaklı kişiselleştirilmiş pazarlama ve müşteri çözümleri hizmetlerinin sunulması, enerji yönetimi, enerji danışmanlığı, enerji verimliliğine ilişkin projelerin yürütülmesi, yenilenebilir enerji varlıklarının işletilmesi, elektrik üretim, dağıtım, tedarik şirketleri gibi şirketlere servis hizmetleri verilmesi, bu alanlarda ilgili ürün, cihaz satışı gibi faaliyetler gerçekleştirmektedir. Kişisel verilerin korunması politikamız,  bu faaliyetleri gerçekleştiren Şirketimiz ile ilişkili tüm gerçek kişilere uygulanmaktadır. Bu bilgilendirme, kişisel verilerin muhafaza edilmesi, işlenmesi ve üçüncü kişilerle paylaşılması amaçları ile bunların hukuki sebeplerinin, kişisel verilerin aktarılabileceği yurt içi ve yurt dışındaki kişi ve kuruluşların, kişisel verilerin toplanma yöntemleri ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kapsamında sahip olduğunuz hak ve yetkilere ilişkin bilgi verilmesiyle ilgilidir.

  1. Kişisel Veri Nedir?

  Kişisel veri, KVK Kanunu’nda kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre adınız, soyadınız, elektronik posta adresiniz ve telefon numaranız gibi bilgileriniz kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.

  • Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

  Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamlar, genel müdürlüğümüz, internet sayfamız gibi kısmen veya tamamen otomatik olan veya herhangi bir veri sisteminin parçası olmak koşuluyla manuel kanallar aracılığıyla toplanmaktadır. Şirketimiz elde ettiği verileri, kendi bünyesinde işlemenin yanı sıra, yukarıda tanımlanan amaçlar doğrultusunda yurt dışına aktarabilir ve diğer veri korumasına ilişkin mevzuatı farklı olan bölgelerde yer alan kendi işletmelerine, bağlı kuruluşlarına ya da bağlı ortaklıklarına KVK Kanunu’nun 5 ve 6. maddelerinde belirtilen şart ve amaçlar kapsamında transfer edebilir veya verileri buralarda işleyebilir.

  1. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

  Şirketimizin mevzuat kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmek başta olmak üzere faaliyetlerini en iyi şekilde yürütebilmesi için bir takım kişisel verilerinizin toplanılması, kullanılması ve işlenmesi yüksek önem arz etmektedir. Kişisel verileriniz;

  • Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
  • Resmi ve/veya idari merciler tarafından talep edilmesi halinde bilgilendirme ve raporlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
  • Faaliyet konusu ürün ve hizmetlerin sunulması ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini,
  • Faaliyet konusu sözleşmelerin kurulması ve ifasına ilişkin işlemlerin yerine getirilmesi,
  • Hizmetlerin kalitesinin arttırılması, şirketin satış, satış sonrası destek ve pazarlama faaliyetlerinin yerine getirilmesi, talep tahminlerinin hazırlanması, dengeleme ve uzlaştırma piyasası işlemlerinin yerine getirilmesi,
  • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kişisel veri sahiplerinin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek kişisel veri sahiplerine önerilmesi için gerekli çalışmaların yapılması amacı doğrultusunda profilleme/segmentasyon çalışmaları, veri zenginleştirmesi, pazar araştırması çalışmaları kapsamında kullanılması,
  • Hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması,
  • Regülasyon ve uyum ile hukuki süreçlerin yönetimi,
  • Gerektiğinde Şirket faaliyetlerinin ilgili kurumlarca denetimi,
  • Kamu kurum kuruluşları ve diğer kuruluşlarla ilişkilerin sürdürülmesi,
  • İnsan kaynakları politikalarının belirlenmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi ve icrası,
  • Destek hizmetleri ile yükümlülüklerinin, müşteri memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası,
  • Aplikasyonların hazırlanması,
  • Finansal operasyonların yürütülmesi ve mali konuların takip edilmesi,
  • Tüketici şikayetlerinin yanıtlanması,
  • Şirketimizin taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi,
  • Şirketimize ait lokasyonların kamera ile kayden izlenmesi, güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,
  • Danışmanlık, iş ortaklığı, satın- alma, ihale ve satış işlemlerinin yürütülmesi,

  amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Böylelikle, Şirketimizin işleme faaliyeti KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” ve “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. KVK Kanunu’nun 6.  maddesinde belirtilen kişisel veriler ise 6. Maddedeki işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

  Kişisel verileriniz KVK Kanunu çerçevesinde ve denetiminde, ciddi bir gizlilik içerisinde şirketimizce size hizmet gayesi ile kullanılmakta ve işlenmektedir. Şirketimiz tarafından sizlere ait verileri işlerken hukuka ve dürüstlük kuralına riayet ederek verilerin doğru olmasına, işlemenin kapsamı dışında kullanılmamasına, meşru amaçlar doğrultusunda işlenmesine, verilerin güncel tutulmasına ve hedeflenen amaç için gereken makul süre kadar muhafaza edilmesine dikkat edilmektedir.

  1. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?

  Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, mevzuatın izin verdiği ve iş süreçlerimizin gerektirdiği ölçüde, sizlere sunduğumuz hizmetin kalitesinin artırılması için yapılacak uygulamalar kapsamında yürüttüğümüz faaliyetlerin doğası gereği paylaşılması gereken taraflarla ve kanunen yetkili resmi mercilerle, Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın izin verdiği kurum ve kuruluşlar ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Elektrik Piyasaları İşletme A.Ş., ve ilgili kamu tüzel kişileriyle, aramızda hakim - bağlı şirket ilişkisi bulunan kuruluşlarla, yurt içi yurt dışı ortaklarımız - iştiraklerimizle, bankalar ve finans kuruluşlarıyla, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı olduğumuz kuruluşlarla, şirketimiz içerisinde şirket adına çalışan ve hareket eden çalışanlar ile KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir. Çalışanlarımız bu verileri kanun ve gizlilik çerçevesinde kullanmakta ve işlemektedir. Bu veriler, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca belirlenen politika ve prosedürlerimiz çerçevesinde, faaliyetlerimizin gerektirdiği süreyle işlenmekte olup, şirketimiz ile ilişkiniz kalmadığı, makul veya yasal bir gerekliliğin veya uygunluğun olmadığı durumlarda silinmektedir.

   

  1. İnternet Sitemizde Çerez Uygulaması

   

  Şirketimiz, internet sitesine yapılan ziyaretler esnasında yukarıda bahsi geçen amaçlarla işlenecek veriler toplanırken çerezler (cookies) kullanabilir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

  Çerezlerin kullanılma amacı, internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılara kolaylık sağlamaktır. Çerezler aynı zamanda gelecekte internet sitemiz üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyet ve deneyimleri hızlandırmak amacıyla da kullanılabilir. Çerezler, kişilerin internet sitemizi nasıl kullandıklarını anlamamızı sağlayarak sitemizin yapısını ve içeriklerini geliştirmemize yardımcı olur. Bu veriler, sizin kimliğinizi tanımlamamızı sağlayabilecek bilgiler değildir.

  Çerezlerin ömrü, kullanıcının yapmış olduğu tarayıcı ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Birçok internet tarayıcısı, varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır.

  Bu ayarları, çerezleri engelleyecek veya cihazınıza çerez gönderildiğinde uyarı verecek şekilde değiştirilebilirsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için tarayıcınızın talimat veya yardım ekranına başvurabilirsiniz.

   

  • Veri Sahibi Olarak KVK Kanunu 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

  KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca kişisel verilerinizin;

  1. İşlenip işlenmediğini öğrenmek,
  2. İşlenmişse bilgi talep etmek,
  3. İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,
  5. Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek,
  6. KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istemek,
  7. Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıdaki (e) ve (f)  bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini istemek,
  8. Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
  9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek,

  haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

   

  • Tarafımıza Bildirmiş Olduğunuz Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınızı Ne Şekilde Kullanabilirsiniz?

  KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında kişisel verilerinize ilişkin başvuru hakkınızı, kimliğinizi teşvik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile birlikte Barbaros Mahallesi Begonya Sokak Nida Kule Ataşehir Batı Sitesi No:1/1 Ataşehir İSTANBUL adresindeki şirket merkezimize yazılı olarak veya musteriiliskileri@enerjisa.com mail adresine de Şirketimize daha önce bildirilmiş ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Başvurunuzda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen; 

  1. a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
  2. b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
  3. c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

  ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve

  1. d) Talep konusunun

  bulunması zorunludur. Bu kapsamdaki başvurularınızı, Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak yapabilirsiniz. Başvurunuz, Şirketimizce yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilmekte olup ilgi kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilmektedir. Tebliğ’in 7. maddesi uyarınca, başvurunuza yazılı olarak cevap verilmesi durumunda on sayfaya kadar ücret alınmamaktadır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücretinin Tebliğ’e uygun olarak alınacağı hususunu bilgilerinize sunarız.

   

  1. Değişiklikler

  Şirketimiz, kişisel verilere ilişkin politika ve prosedürlerinde mevzuat değişikliklerine uyumu sağlamak üzere değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

  Saygılarımızla,

  Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş.