×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


Faaliyetlerimiz

KVKK Hk. Bilgilendirme

 ENERJİSA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu sıfatını haiz, elektrik tedarik lisansı sahibi olan şirketimiz Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş., (Hepsi kısaca “ENERJİSA” olarak anılacaktır.) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile ENERJİSA tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

1) Hangi Kişisel Verilerinizi Topluyoruz?

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ AÇIKLAMA
Kimlik Ad-soyad, doğum tarihi ve yeri, TC Kimlik numarası, nüfus cüzdanı ve ehliyet bilgileri, DASK poliçe bilgisi
Abonelik Bilgileri Elektrik sayacı numarası, abone grubu, sözleşme numarası, muhatap numarası, sayaç endeks ve elektrik tüketim bilgileri, sayaç seri numarası, elektrik tüketim bilgileri, ETSO kodu, UEVÇB kodu, tüketim tahmini bilgileri
İletişim Bilgisi Telefon numarası (dâhili- cep telefonu), ev adresi, e-posta adresi, şirket içi iletişim bilgileri, ulusal elektronik tebligat adresi
Lokasyon Adres, konum bilgisi
Hukuki İşlem Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler
Müşteri İşlemleri Çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, talep bilgisi
Fiziksel Mekan Güvenliği-1 Ziyaretçi giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları
İşlem Güvenliği-2 IP adresi bilgileri, internet sitesi erişim bilgileri
Risk Yönetimi Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler
Finans Bilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, senet, çek bilgileri, banka hesap numarası, fatura bilgileri, DASK poliçe bilgisi, borç alacak bilgisi, teminat mektubu bilgileri, nakdi teminat bilgileri, Doğrudan Borçlanma Sistemi kaydı, NACE kodu
Pazarlama Anket, çerez (cookie)-3  kayıtları
Mesleki Deneyim Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri
İşitsel Kayıtlar-4 ses kaydı
Diğer Sanayi Sicil Belgesi bilgileri, DSİ tarafından düzenlenen su kullanım belgesi bilgisi, şehit ve gazi yakını olunduğu ya da şehit yakını maaşı alındığını gösteren belgeler, demografik segment

2) Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamlar, genel müdürlüğümüz, müşteri hizmet merkezlerimiz, müşteri işlem merkezlerimiz, çağrı merkezimiz, internet sayfamız gibi kısmen veya tamamen otomatik olan veya herhangi bir veri sisteminin parçası olmak koşuluyla manuel kanallar aracılığıyla fiziki ortamda akdedilen sözleşme ve tarafınızca doldurulan formlar elektronik ortamda ise telefon, mobil uygulama, çağrı merkezleri, IVR aramaları, şikayet yönetim sistemleri, internet sitesi çerez uygulamaları yoluyla toplanmaktadır. ENERJİSA elde ettiği verileri, kendi bünyesinde işlemenin yanı sıra, aşağıda tanımlanan amaçlar doğrultusunda kendi işletmelerine, bağlı kuruluşlarına ya da bağlı ortaklıklarına transfer edebilir veya verileri buralarda işleyebilir. Verileriniz KVKK’nin 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” ve “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmakta ve belirtilen bu hukuki sebepler kapsamında işlenmektedir.

3) Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

ENERJİSA’nın mevzuat kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmek başta olmak üzere faaliyetlerini en iyi şekilde yürütebilmesi için bir takım kişisel verilerinizin toplanılması, kullanılması ve işlenmesi yüksek önem arz etmektedir. Kişisel verileriniz;

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde, Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca elektrik tedarik hizmetinin sunulması ve elektrik tedarik faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini, dengeleme ve uzlaştırma piyasası işlemlerinin yerine getirilmesi, elektrik piyasası faaliyetlerinin ilgili kurumlarca denetimi, kamu kurum kuruluşları ve diğer kuruluşlarla ilişkilerin sürdürülmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile müşteri ilişkileri ve çağrı merkezi süreçlerinin yürütülmesi ve icrası, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde, elektrik tedarik faaliyetimiz kapsamında elektrik sözleşmelerindeki hizmetlerin sunulması, destek hizmetleri ile yükümlülüklerinin, müşteri memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için zorunlu olması durumunda, Elektrik Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatı gibi şirketimizin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası İşletme A.Ş. gibi özel, resmi ve/veya idari merciler tarafından talep edilmesi halinde bilgilendirme ve raporlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, Regülasyon ve uyum ile hukuki süreçlerin yönetimi, Şirketimizin taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi, tüketici başvuru ve şikayetlerinin yanıtlanması,
  • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerin gerçekleştirilmesi için zorunlu olan durumlarda, Elektrik satışı sözleşmesi ile temin edilen hizmetlerin kalitesinin arttırılması, şirketin satış, satış sonrası destek ve pazarlama faaliyetlerinin yerine getirilmesi, talep tahminlerinin hazırlanması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin kişisel veri sahiplerinin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek kişisel veri sahiplerine önerilmesi için gerekli çalışmaların yapılması amacı doğrultusunda profilleme/segmentasyon çalışmaları, veri zenginleştirmesi, pazar araştırması çalışmaları kapsamında kullanılması, Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama, Aplikasyonların hazırlanması, Hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması, Finansal operasyonların yürütülmesi ve mali konuların takip edilmesi, Şirketimize ait lokasyonların kamera ile kayden izlenmesi, güvenliğinin ve denetiminin sağlanması, danışmanlık, iş ortaklığı, satın- alma, ihale ve satış işlemlerinin yürütülmesi
  • Açıkça rızanız olması halinde,

- Enerjisa’nın istirak iliskisi içinde bulundugu Enerjisa Grup Sirketleri-5  ve Hacı Ömer Sabancı Holding Sirketleri-6 ile satıs, pazarlama ve müsteri hizmetleri amaçlarına yönelik olarak saklanmak, kullanılmak ve işlenmek amacıyla,
- Enerjisa’nın is iliskisi içinde bulundugu 3. kisiler ile sadece hizmet kalitesi ve sikayetlerin çözülmesi ve ortak ürün ve ve hizmetler gelistirilmesi amaçlarına yönelik olarak paylaşılması,

amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Kişisel verileriniz KVKK çerçevesinde ve denetiminde, ciddi bir gizlilik içerisinde ENERJİSA tarafından size hizmet gayesi ile kullanılmakta ve işlenmektedir. ENERJİSA tarafından sizlere ait verileri işlerken hukuka ve dürüstlük kuralına riayet ederek verilerin doğru olmasına, işlemenin kapsamı dışında kullanılmamasına, meşru amaçlar doğrultusunda işlenmesine, verilerin güncel tutulmasına ve hedeflenen amaç için gereken makul süre kadar muhafaza edilmesine dikkat edilmektedir.

4) Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, mevzuatın izin verdiği ve iş süreçlerimizin gerektirdiği ölçüde, sizlere sunduğumuz hizmetin kalitesinin artırılması için yapılacak uygulamalar kapsamında yürüttüğümüz faaliyetin doğası gereği paylaşılması gereken taraflarla ;

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde, kanunen yetkili resmi mercilerle, Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatın izin verdiği kurum ve kuruluşlar, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Elektrik Piyasaları İşletme A.Ş., Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş., Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ve İlgili kamu tüzel kişileriyle
  • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerin gerçekleştirilmesi için zorunlu olan durumlarda, yurt içi ortaklarımız - iştiraklerimizle, aramızda hakim – bağlı şirket ilişkisi bulunan kuruluşlarla,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde, bankalar ve finans kuruluşlarıyla, elektrik tedarik faaliyetini yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı olduğumuz kuruluşlarla, sözleşmenizin lisans sahibi diğer bir Enerjisa Grubu şirketine devredilmesi halinde söz konusu tedarik şirketi ile

    KVKK’nin 8’ inci maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir. Bu veriler, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca belirlenen politika ve prosedürlerimiz çerçevesinde, elektrik tedarik faaliyetlerimizin gerektirdiği süreyle işlenmekte olup, ENERJİSA ile ilişkiniz kalmadığı, makul veya yasal bir gerekliliğin veya uygunluğun olmadığı durumlarda silinmektedir

5) İnternet Sitemizde Çerez Uygulaması

ENERJİSA, internet sitesine yapılan ziyaretler esnasında yukarıda bahsi geçen amaçlarla işlenecek veriler toplanırken çerezler (cookies) kullanabilir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

Çerezlerin kullanılma amacı, internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılara kolaylık sağlamaktır. Çerezler aynı zamanda gelecekte internet sitemiz üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyet ve deneyimleri hızlandırmak amacıyla da kullanılabilir. Çerezler, kişilerin internet sitemizi nasıl kullandıklarını anlamamızı sağlayarak sitemizin yapısını ve içeriklerini geliştirmemize yardımcı olur. Bu veriler, sizin kimliğinizi tanımlamamızı sağlayabilecek bilgiler değildir.

Çerezlerin ömrü, kullanıcının yapmış olduğu tarayıcı ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Birçok internet tarayıcısı, varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Bu ayarları, çerezleri engelleyecek veya cihazınıza çerez gönderildiğinde uyarı verecek şekilde değiştirilebilirsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için tarayıcınızın talimat veya yardım ekranına başvurabilirsiniz.

6) Veri Sahibi Olarak KVKK 11’ inci Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

KVKK’nın 11’ inci maddesi uyarınca kişisel verilerinizin;
a) İşlenip işlenmediğini öğrenmek,
b) İşlenmişse bilgi talep etmek,
c) İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,
e) Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek,
f) KVKK’nin ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istemek,
g) Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıdaki (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini istemek,
h) Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
i) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek,
haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

7) Tarafımıza Bildirmiş Olduğunuz Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınızı Ne Şekilde Kullanabilirsiniz?

KVKK’nin 11 inci maddesi kapsamında kişisel verilerinize ilişkin başvuru hakkınızı, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Barbaros Mah. Begonya Sokak Nida Kule Ataşehir Batı Sitesi No: 1/1 Ataşehir İstanbul adresimize yazılı olarak veya enerjisamustericozumleri@hs01.kep.tr adresimize güvenli elektronik imza veya mobil imzanız ile ya da musteriiliskileri@enerjisa.com e-posta adresine ENERJİSA’ya daha önce bildirilmiş ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik e-posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Başvurunuzda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) 5 inci maddesinin 2 inci fıkrasında belirtilen;

a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve
d) Talep konusunun

bulunması zorunludur. Bu kapsamdaki başvurularınızı, Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak yapabilirsiniz. Başvurunuz, ENERJİSA tarafından yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilmekte olup ilgi kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilmektedir. Tebliğ’in 7’ nci maddesi uyarınca, başvurunuza yazılı olarak cevap verilmesi durumunda on sayfaya kadar ücret alınmamaktadır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücretinin Tebliğ’e uygun olarak alınacağı hususunu bilgilerinize sunarız.

8) Değişiklikler

ENERJİSA, kişisel verilere ilişkin politika ve prosedürlerinde mevzuat değişikliklerine uyumu sağlamak üzere değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İşbu Aydınlatma Metni 15.03.2021 tarihi itibarıyla güncellenmiş versiyondur.

Saygılarımızla,

1-Şirket binalarımızı ziyaret etmeniz halinde işlenir.
2-www.enerjisa.com.tr’yi ziyaret etmeniz halinde işlenir.
3-www.enerjisa.com.tr’yi ziyaret etmeniz halinde işlenir.
4-Çağrı merkezimizi aramanız halinde işlenir.
5-Enerjisa Grup Şirketleri: Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş., Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş., Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş., Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş., Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş., Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş., Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş., Eşarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş., Enerjisa Üretim A.Ş., Enerjisa Enerji A.Ş.’yi ifade eder.
6-Hacı Ömer Sabancı Holding Şirketleri; sigorta, bankacılık ve perakende satış sektörlerinde faaliyet gösteren AvivaSA, Aksigorta, TeknoSA, CarrefourSA, Akbank, SabancıDx, Akportföy, Ak Yatırım markalarının altındaki şirketler ile Hacı Ömer Sabancı Holding’in %20 ve üzerinde hisse sahibi olduğu tüm şirketleri ifade eder.