E-şarj
MENU
Şirket Profili
 • Eşarj, şarj ünitelerinden oluşan bir ulusal istasyon ağı ve işletim sistemi oluşturmak suretiyle tüm müşterilere Türkiye’nin her noktasında şarj çözümleri sunmak, alt yapı çalışmalarına teknik, idari ve mevzuat açısından katkıda bulunmak, geniş ürün ağı ile her amaca uygun şarj ünitelerinin tedariğini sağlamak ve şarj ünitelerinin müşteri tarafından talep edilen noktalara kurulumunu gerçekleştirmek gibi faaliyetlerde bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu
 • FEZAL OKUR ESKİL

  Yönetim Kurulu Başkanı

   

  CEM GÖKMEN GÖKKAYA

  Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İletişim
 • Adres: Zafer Mah. Haramidere Yolu, Bika Plaza, No:26, Esenyurt, 34513, İstanbul

   

  Telefon: +90 (850) 433 72 75

KVKK Hk. Bilgilendime
 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA

  KAMUOYU BİLGİLENDİRMESİ

   

  Eşarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş. (“Şirket”) unvanlı Şirketimiz, kişisel verilerin korunmasına ve bu hususlarda Şirket ile ilgili tüm kişilerin (çalışan, yüklenici, her türlü mal ve hizmet tedarikçisi ve şirketimizle ilişiği bulunan tüm gerçek kişiler) bilgilendirilmesine azami önem atfetmekte ve mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirleri almaktadır. Şirketimizin bu konuya gösterdiği hassasiyetle, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, kullanılması, saklanması ve üçüncü kişilerle paylaşılması ve bu kapsamda sahip olduğunuz haklar ile ilgili şirketimize başvuruda bulunulması ile ilgili sizi en doğru ve şeffaf bir şekilde bilgilendirmek istiyoruz.

  Bu bildirim, kişisel verilerin muhafaza edilmesi, işlenmesi ve üçüncü kişilerle paylaşılması amaçları ile bunların hukuki sebeplerinin, kişisel verilerin aktarılabileceği yurt içi ve yurt dışındaki kişi ve kuruluşların, kişisel verilerin toplanma yöntemleri ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kapsamında sahip olduğunuz hak ve yetkilerin bildirilmesiyle ilgilidir.

  Şirketimizin faaliyetlerini en iyi şekilde yürütebilmesi için bir takım kişisel verilerinizin toplanılması, kullanılması ve işlenmesi yüksek önem arz etmektedir. Kişisel verileriniz;

  • Hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması,
  • Regülasyon ve uyum ile hukuki süreçlerin yönetimi,
  • Kamu kurum kuruluşları ve diğer kuruluşlarla ilişkilerin sürdürülmesi,
  • İnsan kaynakları politikalarının belirlenmesi süreçlerinin yürütülmesi ve icrası,
  • Destek hizmetleri ile yükümlülüklerinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası,
  • Aplikasyonların hazırlanması,
  • Mali konuların takip edilmesi,
  • Şirketimizin taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi,
  • Bilişim ve şebeke işletim sistemi alt yapısının kurulması, işletilmesi ve yedeklenmesi,
  • Şirketimize ait lokasyonların güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,
  • Satın-alma, satma, ihale ve satış işlemlerinin yürütülmesi,

   

  gibi amaçlar kapsamında KVK Kanunu’nun 5. ve 6.ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

  Kişisel verileriniz KVK Kanunu çerçevesinde ve denetiminde, ciddi bir gizlilik içerisinde Şirketimizce hizmet gayesi ile kullanılmakta ve işlenmektedir. Şirketimiz tarafından sizlere ait verileri işlerken hukuka ve dürüstlük kuralına riayet edilerek verilerin doğru olmasına, işlemenin kapsamı dışında kullanılmamasına, meşru amaçlar doğrultusunda işlenmesine, verilerin güncel tutulmasına ve hedeflenen amaç için gereken makul süre kadar muhafaza edilmesine dikkat edilmektedir.

  Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, mevzuatın izin verdiği ve iş süreçlerimizin gerektirdiği ölçüde, sizlere sunduğumuz hizmetin kalitesinin artırılması için yapılacak uygulamalar kapsamında yürüttüğümüz faaliyetin doğası gereği paylaşılması gereken taraflarla ve kanunen yetkili resmi mercilerle, aramızda hakim - bağlı şirket ilişkisi bulunan şirketlerle, yurt içi yurt dışı ortaklarımız - iştiraklerimizle, bankalar ve finans kuruluşlarıyla, Şirket faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı olduğumuz kuruluşlarla, Şirketimiz içerisinde Şirket adına çalışan ve hareket eden çalışanlar ile KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir. Çalışanlarımız bu verileri kanun ve gizlilik çerçevesinde kullanmakta ve işlemektedir. Bu veriler, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca belirlenen politika ve prosedürlerimiz çerçevesinde, ilgili faaliyetlerimizin gerektirdiği süreyle işlenmekte olup Şirketimiz ile ilişkiniz kalmadığı, makul veya yasal bir gerekliliğin veya uygunluğun olmadığı durumlarda silinmektedir.

  Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamlar, internet sayfamız gibi kanallar aracılığıyla toplanmaktadır. Şirketimiz elde ettiği verileri, kendi bünyesinde işlemenin yanı sıra, yukarıda tanımlanan amaçlar doğrultusunda yurt dışına aktarabilir ve diğer veri korumasına ilişkin mevzuatı farklı olan bölgelerde yer alan kendi işletmelerine, bağlı kuruluşlarına ya da bağlı ortaklıklarına KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şart ve amaçlar kapsamında transfer edebilir veya verileri buralarda işleyebilir.

  Şirketimiz internet sitesine yapılan ziyaretler esnasında yukarıda bahsi geçen amaçlarla işlenecek veriler toplanırken çerezler (cookies) kullanabilir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Tarayıcı aracılığı ile çerezlerin engellenmesi mümkündür.

  KVK Kanunu’nun 11.  maddesi uyarınca kişisel verilerinizin;

  1. İşlenip işlenmediğini öğrenmek,
  2. İşlenmişse bilgi talep etmek,
  3. İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,
  5. Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek,
  6. KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istemek,
  7. Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıdaki (e) ve (f)  bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini istemek,
  8. Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
  9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek,

   

  haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

  KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında kişisel verilerinize ilişkin başvuru hakkınızı, kimliğinizi teşvik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile birlikte Namık Kemal Mah. Haramidere Yolu No.26 Esenyurt - İstanbul adresindeki Şirket merkezimize yazılı olarak, Şirketimizin esarj@hs01.kep.trKayıtlı E-posta Adresine (“KEP”) güvenli elektronik imza veya mobil imzanız ile şirketimize daha önce bildirilmiş ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

  Başvurunuzda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen;

   

  1. a) Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,
  2. b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
  3. c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

  ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve

  1. d) Talep konusunun

   

  bulunması gerekmektedir. Bu kapsamdaki başvurular, şirketimizce yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilmekte olup ilgi kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilmektedir.

   

  Tebliğ’in 7. maddesi uyarınca, başvurunuza yazılı olarak cevap verilmesi durumunda on sayfaya kadar ücret alınmamaktadır.

   

  On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücretinin Tebliğ’e uygun olarak alınacağı hususunu bilgilerinize sunarız.

   

  Saygılarımızla,

  Eşarj Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş.

  KVKK Bilgi Edinme Başvuru Formu için tıklayınız.