×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


Sürdürülebilirlik

Enerjisa Sürdürülebilirlik Çerçevesi

Sürdürülebilirlik Stratejimiz

Düşük karbonlu büyüme, kentleşme ve müşteri odaklılık, deregülasyon, dağıtık üretim ve dijitalleşmenin iş yapma şeklimizi kökten değiştirme potansiyeline sahip beş sektörel trend olduğunun farkındayız. Bu nedenle erişilebilir ve kesintisiz enerji için çalışırken yalnızca bu trendlerin getirdiği değişimlere daha iyi uyum sağlamak amacıyla değil; dönüşüme liderlik etmek amacıyla da yenilikçi, etki odaklı ve sürdürülebilir ürün ve hizmetler geliştiriyoruz.

Türkiye’nin önde gelen elektrik dağıtım, perakende satış, müşteri çözümleri ve e-mobilite şirketi olarak insanlara ve geleceğe refah getirme sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Amacımız, rol model olarak milyonlarca insana kamu hizmeti sunarken yeni enerji dünyasını şekillendirmek ve bütünleştirmektir.

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Sürdürülebilirlik tüm organizasyonumuza entegre halde işimizin merkezinde yer almaktadır. Tüm canlıların, günümüz ve gelecekteki yaşam hakkına ve gelişim potansiyellerine saygı duyarak hizmetlerimizin ve ürünlerimizin etkilerine odaklanıyor, aynı zamanda düşük karbonlu, daha temiz ve daha yeşil bir enerji sektörü için tüm insanların eşit şekilde güçlenmesini destekliyoruz.

Etki odaklı bir iş modeline dönüşebilmek amacıyla, tüm paydaşlarımızın görüşlerini alarak çevresel, sosyal ve yönetişim etkilerimizi önceliklendirdik. Bu doğrultuda hedeflerimizi belirledik ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (SKH) merkezine alan bir yol haritası hazırladık.

Tematik çalışma gruplarını da içeren sistematik bir sürdürülebilirlik yönetişim yapısı oluşturduk ve sürdürülebilirlik konularımızla ilgili çok çeşitli politikaları kamuya açıkladık. Hedeflerimiz doğrultusunda bu politikalara uygun şekilde hareket etmeyi, performansımızı ve ilerlememizi şeffaf bir biçimde izlemeyi, ölçmeyi ve açıklamayı taahhüt ediyoruz.

Sürdürülebilirlik Etki Alanları

Performansımızı Mümkün Kılan Etmenler ve Performansımızın Temelleri

Amacımızı gerçekleştirmek ve hedeflerimize ulaşmak için insan ve kültürü, ve dijital dönüşümü işimizin merkezine koyarak, etki alanlarımızda değer yaratmak için temel kaynak ve araçlar olan bu konulara sürekli olarak yatırım yapıyoruz.

Dijital Dönüşüm

Enerji sektörünün gelecekteki ihtiyaçlarını şekillendiren dijitalleşme, düşük karbonlu büyüme, dağıtık üretim, kentleşme, müşteri odaklılık ve deregülasyon mega trendlerini ele alıyoruz Elektrik şebekelerinin genişletilmesi, ..

İnsan ve Kültür

Hızlı teknolojik gelişmeler, otomasyon, yapay zeka ve çalışan beklentilerindeki değişiklikler küresel olarak çalışma ortamını ve iş gücünü dönüştürmektedir. Bu dönüşüm, Covid-19 pandemisi tarafından hızlandırılmış ve bir...

Güçlü bir kurumsal yönetim, uyum yönetimi, entegre risk yönetimi, iç kontrol mekanizması ve etkin paydaş katılımı yaklaşımının, performansımızın temel unsuru olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda etkimizi ve performansımızı paydaşlarımıza iletmeye odaklanıyoruz.

Kurumsal Yönetim

Önceliklerimiz arasında biyoçeşitliliği korumak ve operasyonlarımızın ekosistem üzerindeki olası olumsuz etkilerini azaltmak bulunmaktadır. Çevre Politikamız, biyoçeşitliliği korumaya yönelik gösterdiğimiz tüm çabalarda rehber ni...

Risk Yönetimi

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2022 yılına ait Küresel Risk Raporu’na göre, pandeminin başlangıcından bu yana sosyal ve çevresel riskler daha da artmaktadır. Sosyal bağların erozyona uğraması, geçim krizleri ve zihinsel ...

Uyum Yönetimi

Uyum Fonksiyonu, uyum risklerinin tespiti ve önlenmesi, uyum farkındalığı yaratılması ve bu farkındalığın sürdürülmesi, uyum eğitimi düzenlenmesi, çalışanlara rehberlik edilmesi ve uyum yönetimi performansının düzenli olarak ...

İç Kontroller

İç Kontrol Sistemi’ni etkin ve sürdürülebilir yönetişimin en önemli bileşenlerinden biri olarak görüyoruz. İç Kontrol Sistemimiz’in öncelikli hedefi kontrol ortamının, bilgi ve iletişim kanallarının sürekli etkin ve etkili ...

Paydaş Katılımı

Faaliyetlerimizden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen tüm paydaşlarımızla ilişkilerimize değer veriyoruz. Geniş bir değer zinciri ile çalıştığımızdan, bu ekosistemdeki paydaşlarımızla güvene dayalı, açık ve şeffaf bir şekilde iletişim kuruyoruz. ...

Sosyal Göstergeler

Enerjisa Sosyal Göstergeler

Yönetişim Yapısı

Uzun vadeli değer yaratmak amacıyla ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlere stratejik ve bütünsel bir yaklaşım sağlayan bir yönetişim yapımız bulunuyor. Sürdürülebilirlik stratejimizin geliştirilmesinden ve sürdürülebilirlik performansımızdan nihai olarak Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu ayrıca, ÇSY ile ilgili öncelikli konuların, risklerin ve fırsatların belirlenmesinden ve buna uygun ÇSY politikalarının oluşturulmasından da sorumludur.

Kurumsal sürdürülebilirliğe stratejik ve entegre bir yaklaşım sağlamak ve paydaşlarımız için azami değer yaratmak için Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler fonksiyonunu kurduk. Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı (CSO) doğrudan CEO ve CFO’ya bağlı çalışmaktadır.

Mevzuat açısından zorunlu olan Yönetim Kurulu Komitelerimiz, aktif bir şekilde ÇSY konularını izlemekte ve Yönetim Kurulu’na raporlama yapmaktadır. Sürdürülebilirlik zorunlu Kurumsal Yönetim Komitesinin düzenli bir gündem maddesidir.

Bu zorunlu komitelere ek olarak, ÇSY ile ilgili önemli konuları kapsamak üzere etkin bir şekilde ilgili iş birimlerinden temsilcilerin bulunduğu zorunlu olmayan komitelerimiz faaliyet göstermektedir.

Üst Yönetim (CEO/CFO) süreçlerimizdeki ÇSY ile ilgili çalışmaları izleyerek, kritik önemi olan inisiyatifler, gelişmeler, temel performans göstergeleri ve taahhütler ile ilgili Yönetim Kurulu’na raporlama yapmaktadır. Sürdürülebilirlik Yürütme Komitesi, kurumsal sürdürülebilirlik stratejimize yön vererek, Üst Yönetime bu doğrultuda tavsiyelerde bulunmakta olup, performans ve ilerlememizi kapsamlı ve derinlemesine izlemekte, ölçmekte ve raporlamaktadır. Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler fonksiyonunun kurulmasıyla birlikte bu Komiteyi yeniden yapılandırarak tüm bölüm başkanlarını dahil edecek şekilde genişlettik. Komite, doğrudan Üst Yönetim altında çalışmakta olup Komite Başkanı Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Başkanıdır.

Sürdürülebilirlik performansı ve inisiyatifleri, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Şirket/CEO hedeflerimizin (scorecard) bir parçasıdır. Şirket’in sürdürülebilirlik hedefleri, iklim değişikliği ile ilgili alanları da kapsamaktadır. Bu hedefler daha sonra ilgili iş birimlerine yayılarak, gerçekleşmeleri yıllık performansı, dolayısıyla da ücretlendirmeyi etkilemektedir.