×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


Sürdürülebilirlik

Çevre Yönetimi

Sınırlı kaynakların doğru şekilde yönetilmemesi, ekosistem ve biyoçeşitliliğin korunmaması ve iklim değişikliği karşısında gerekli önlemlerin alınmaması durumunda, çevre ve ekonomi üzerindeki geri dönüşü olmayan etkiler oluşacağının farkındayız. Çevresel performansımızı artırmaya ve çevresel etkileri azaltmaya odaklanarak çevreye karşı sorumlu ve saygılı bir yaklaşım benimsedik. Çevresel sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda faaliyette bulunduğumuz alanlarda kirliliğin önlenmesi ve azaltılmasından, biyoçeşitliliğin korunması ve ekosistem risk değerlendirmesine, iklim değişikliği ile mücadeleden atık yönetiminde döngüsel ekonomiye geçişe kadar pek çok alanda eylem planları oluşturuyoruz.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ENERJİ YÖNETİMİ

Daha temiz, daha iyi ve daha sürdürülebilir bir gelecek akıllı ve dijital enerji şebekeleri gerektirmektedir. Bunun gerçekleşmesi için şebeke altyapısına büyük ölçekte yatırım yapmak gerekmektedir. 2020 yılında 1,8 milyar TL yatırım yaptık ve gelecekte de büyük ölçekte yatırım yapmayı taahhüt ediyoruz.

Tüm operasyonlarımızı ISO14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi gibi uluslararası standartlara göre yürütüyoruz. Yıllık enerji ve doğal kaynak tüketimini azaltma hedeflerimizi, binalardaki elektrik, su ve yakıt tüketimini etkin bir şekilde izleyerek lokasyona özgü ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini temel alarak belirliyoruz. Enerjisa Enerji’nin tüm lokasyonlarında ISO14001 sertifikası bulunmaktadır.

Düşük karbonlu bir gelecek için sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Yeşil enerji satın alarak ve enerji verimliliğini artırmak için yatırımlar yaparak karbon emisyonlarımızı azaltmak için çalışıyoruz. Enerji tüketimi verilerimizi izleyerek raporluyor, enerji verimliliği girişimlerini destekliyor ve tüm iş süreçlerimizde doğrudan ve dolaylı sera gazı emisyonlarımızı azaltmayı amaçlıyoruz.

İklim değişikliği ve enerji verimliliği ile ilgili çeşitli inisiyatiflere katılıyor ve Ar-Ge projeleri geliştiriyoruz. Bunlar şu şekildedir:

Elektrik Sektöründe SF6 Gazı Kullanımı ile ilgili İklim Projesi: Avrupa Birliği tarafından mali destek sağlanan Atık Kağıt ve Geri dönüşümcüler Derneği (AGED) ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) tarafından yürütülmekte olan “Elektrik Sektöründe SF6 Gazı Kullanımı ile ilgili İklim Projesine” katıldık. Bu proje ile elektrik sektöründe yaygın kullanılan ve bir sera gazı olan SF6 gazının izlenmesi ve geri dönüşümü için Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun bir çerçeve oluşturulması ve bu sayede SF6 kaynaklı iklim değişikliği etkilerinin azaltılması amaçlanmaktadır.

Akıllı Şebekeler: Pilot projeler aracılığıyla, gelecekteki enerji altyapısı ve enerji depolama sistemlerine yönelik yenilenebilir enerji sistemlerine uyumlu şebekeler üzerinde çalışıyoruz. Proje kapsamında, E-mobilite ve şarj altyapısı entegre bir şekilde yönetilmektedir. Bu pilot projelerin hedefi enerji verimliliği ve sera gazı emisyonunun azaltılması açısından önemli iyileştirmeler sağlamaktır. Ayrıca, akıllı elektrik sayaçları ve otomatik elektrik sayacı okuma ile ilgili yapılan çalışmalarla, hatalı sayaçlardan kaynaklanan enerji kaybının da önlenmesini amaçlıyoruz.

HASAT Projesi: Elektrik dağıtım sektöründe enerji verimliliğini artıracak yenilikçi uygulama ve metodolojilerin geliştirilmesi ve enerji verimliliği yol haritası oluşturulması amacıyla ELDER iş birliğinde ve diğer Elektrik Dağıtım Şirketlerinin desteğiyle “HASAT” projesi başlatılmıştır. Proje ile verimliliği artırmaya yönelik çalışmalara paralel olarak altyapı ve sistemsel iyileştirme için gerekliliklerin belirlenmesine ve tüketicilerin enerjilerini daha verimli kullanmalarının teşvik edilmesine yönelik uygulamalar geliştirilmesi hedeflenmektedir.

BİYOÇEŞİTLİLİK

Ekosistemi ve doğal biyoçeşitliliği korumayı ve bu amaç için gerekli önlemleri almayı taahhüt ediyoruz.

Enerjisa Enerji Türkiye’nin dört bir yanında çeşitli lokasyonlarda geniş bir elektrik şebekesi işletmektedir. Elektrik şebekesi ve ilişkili etki alanı (ör. geçiş hakkı, onarım ve bakım faaliyetleri, şebeke operasyonları vb.) kaçınılmaz olarak Türkiye’nin Ramsar sahaları, milli parkları ve dünyanın en büyük kuş göç yolları ve beslenme güzergahlarının ikisini içeren çeşitli doğa koruma alanları gibi tescillenmiş önemli alanlar olan ekosistemleri kapsamaktadır. Dağıtım bölgelerinde korumaya alınan bu alanların yanı sıra, AYEDAŞ, Toroslar EDAŞ ve Başkent EDAŞ tarafından işletilen elektrik şebekesi başlıca kuş göç rotalarıyla da kesişmektedir.

Çevre Politikamızı bir çerçeve olarak kullanarak çevre üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerimizi azaltmayı ve yeni bir inşaat çalışması öncesinde ve sonrasında Ekosistem Değerlendirme Raporları hazırlamayı amaçlamaktayız. 2020 yılında, EBRD ile yaptığımız kredi sözleşmesi kapsamında üç dağıtım bölgesi için Biyoçeşitliliğin Korunması Eylem Planı hazırladık. Eylem planı, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Biyoçeşitliliğin Korunması ve Canlı Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi Rehberine göre hazırlanan Ekosistem Risk Değerlendirmesi ve ornitolojik çalışma sonuçlarına göre oluşturulan “Kuş Koruma Planını” da içermektedir

Biyoçeşitlilik Koruma Eylem Planı ile Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarının Korunması (BERN) Sözleşmesi, Rio Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, ülkemizin 1994 yılında taraf olduğu RAMSAR (Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi) Sözleşmesi ve AB Habitat ve Kuş Direktiflerinden doğan uluslararası yükümlülükler ve ulusal mevzuattan kaynaklanan yasal gerekliliklere uyum sağlanması hedeflenmektedir.

Biyoçeşitliliğin korunması için gerçekleştirilen projeler aşağıdaki gibidir:

Enerjisa Vizyon, Misyon ve Değerler  

Defne Projesi: Enerji nakil hatlarının altında bulunan ağaçlar, kurulum tamamlandıktan sonra hatlara temas etmeleri halinde, elektrik kayıplarına ve yangınlara sebep olabilmektedir. Enerji nakil hatları, ilgili yönetmelikler gereği belirli bir enine kesitte bitki örtüsünden arındırılmaktadır. Gerekli görüldüğünde ağaçlar, kesim ya da budama yoluyla alandan uzaklaştırılmaktadır. Ancak bu işlem, finansal olarak maliyetli olduğu kadar ekolojik
açıdan da önemli bir etki yaratmaktadır.

Bu projede, hat altı kesim ya da budama yerine uygun ağaç türünün dikimi yoluyla hat güvenliğini sağlamak ve olası yangınları önlemeyi amaçladık. Böylece yalnızca dağıtım hattının güvenliğini sağlamakla kalmayıp aynı zamanda doğanın sürdürülebilirliğini de hedefledik. Böylece enerji dağıtım hatlarında ağaçlardan kaynaklı arızalar ve kayıplar azaltılacak, uzun süreli elektrik kesintisinin önüne geçilecek, kayıp maliyetleri düşürülecek, doğanın dengesi ve ekolojik koşulları da korunmuş olacaktır.

Literatür ve araştırmalara yoğunlaşarak, dikim için katma değeri yüksek ve ekonomik getirisi olan bir ağaç türü seçmeye odaklandık. Sonuçlara dayanarak da defne bitkisini seçtik. Proje
kapsamında Bartın ilinde seçilmiş alana 5.500 adet defne fidanı ekildi. Projenin, bakım ekiplerinin iş yüklerinin azalması, olası kazaların önüne geçilmesi, arıza giderme için harcamaların azaltılması ve enerji kayıplarının düşürülmesi gibi doğrudan ve dolaylı birçok faydası bulunmaktadır.

Yüksek Gerilim Hatları İzolatör Projesi:
Göçmen kuşlar başta olmak üzere kanatlı fauna, dağıtım şebekelerinin üzerine konma, yuva yapma veya iki iletken arasına girme sonucu elektrik çarpma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilmektedir. 2017 sonunda başlayan Yüksek Gerilim Hatları Yalıtım Projesi kapsamında bazı elektrik hatlarına izolatörler monte edilmiştir. Bugüne kadar yapılan yatırımlar aşağıdaki gibidir:

Kuş Çarpılma Önleyici: Kuş ölümlerinin önüne geçebilmek için göç yolu üzerinde bulunan alanlara izolatörler monte ettik. İzolatörlerin montajı için Adana’da pilot bir hat seçilmiş ve izlenmeye başlanmıştır. Bu proje ile hem bölgedeki kuş popülasyonunu hem de kanatlı biyoçeşitliliğini korumayı hedefliyoruz.

Kuş Saptırıcı: Çarpma ve elektrik çarpması nedeniyle kuş ölümlerini en aza indirmek için hava hatlarının seçilen bölümlerine Kuş Saptırıcı kurmak için pilot bir proje başlattık.

ATIK YÖNETİMİ

Atık Yönetimi Sistemimizi ISO 14001 ile uyumlu şekilde geliştirerek, sistemi gerek yürürlükteki mevzuat, gerekse Şirketin sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda iyileştirdik. Çevresel etkilerin azaltılması ve atık yönetimi faaliyetlerinin döngüsel ekonomiye geçişi amacıyla Şirketin her türlü malzeme kullanımı ve atık yönetimini bir yaşam döngüsü yaklaşımı vasıtasıyla yürütüyoruz.

SU YÖNETİMİ

Su, yaşam için gerekli temel kaynaklardan biri olup, ekonominin pek çok sektörü için de büyük önem taşımaktadır. Enerjisa Enerji olarak, tüm operasyonel lokasyonlarda temel olarak şehir şebekesinden sağlanan şebeke suyunu kullanıyoruz.

Özelleştirme öncesi inşa edilmiş olan bazı dağıtım lokasyonlarında izni bulunan yeraltı kuyuları bulunmaktadır, ancak, yer altı kuyusu yalnızca tek bir lokasyonda çoğunlukla bahçe sulama ve yangın söndürme muslukları için kullanılmaktadır.