Halka Arz
MENU

Halka Arz

                                            YASAL UYARI


Erişmekte olduğunuz internet sitesi Enerjisa Enerji A.Ş (“Şirket”) paylarının halka arzı ile ilgili olarak T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’na (“Kurul”) iletilen, ve henüz kesinleşmemiş olan, taslak izahnamenin elektronik kopyasını içermektedir.


Söz konusu taslak izahname, Şirket’in internet sitesinde Kurul’un II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği’nin 28’inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü ve sair sermaye piyasası mevzuatı hükümlerinin öngördüğü koşullar çerçevesinde sunulmaktadır. 15.11.2017 tarihinde Kurul’a 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği ve sair sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılan halka arz başvurusu kapsamında izahnamenin incelenmesi devam etmekte olup, Şirket’in paylarının halka arzına ilişkin izahname henüz Kurul tarafından onaylanmamıştır. Kurul’un onayını takiben kesinleşen izahname ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde kamuya açıklanacak ve ilan edilecektir.


Erişmeye çalıştığınız içerik, menkul kıymetlere ilişkin tekliflerin ve satışların tescil edilmeden veya kayıt altına alınmadan önce yapılmasının, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve Japonya başta olmak üzere ilgili ülkenin sermaye piyasası hukuku uyarınca kanuna aykırı olduğu ülkeler tahtında herhangi bir alım veya satım teklifi oluşturmamaktadır. Burada belirtilen menkul kıymetler özellikle 1933 tarihli Amerika Birleşik Devletler Menkul Kıymetler Yasası (tadil edilmiş haliyle) (U.S. Securities Act) (“Menkul Kıymetler Yasası”) kapsamında tescil edilmemiştir ve tescil edilmeyecektir, ayrıca Menkul Kıymetler Yasası uyarınca tescil edilmedikçe veya bu konuda muafiyet verilmedikçe Amerika Birleşik Devletleri’nde halka arz edilmeyecek veya satılmayacaktır. Amerika Birleşik Devletleri’nde menkul kıymetlerin halka arzı gerçekleşmeyecektir. Bu menkul kıymetlerin halka arzı ve satışı ile ilgili bilgilerin dağıtılması diğer ülkelerde de kısıtlamalara tabi olabilir. Takip eden internet sayfalarında yer alan bilgiler Amerika Birleşik Devletleri’nde veya Menkul Kıymetler Yasası’nda tanımlandığı şekilde “Amerika Birleşik Devletleri Kişileriyle” paylaşılmamalıdır. Kısaca takip eden internet sayfalarındaki bilgiler herhangi bir kişiye yönelik olarak Menkul Kıymet alım satımına ilişkin bir teklif oluşturmamaktadır.


Aşağıda bulunan “Devam” tuşuna basarak (i) Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ya da Japonya’da mukim olmadığınızı ya da şu anda Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ya da Japonya’da bulunmadığınızı ve Menkul Kıymetler Yasası’nda tanımlandığı şekilde bir “Amerika Birleşik Devletleri Kişisi” olmadığınızı ve (ii) Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ya da Japonya’da bulunanlar ve mukim olanlar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Türkiye dışında bulunan veya mukim olan bir kişiye erişeceğiniz sayfalarda bulunan hiçbir bilgiyi iletmeyeceğinizi ya da başka bir şekilde paylaşmayacağınızı kabul ve taahhüt etmektesiniz.

Ayrıca aşağıda bulunan “Devam” tuşuna basarak, (i) yukarıda yer alan yasal uyarıyı anladığınızı ve kabul ettiğinizi, ve (ii) yukarıda sunulan bilginin doğru ve tam olduğunu teyit etmektesiniz.


Eğer bilgileri görmeye yetkiniz yoksa ya da ilgili bilgiyi görme izniniz olup olmadığı konusunda tereddüdünüz varsa, internet sitesinden çıkmak için lütfen buraya
basınız.

Devam